Juridische Documentatie

Gebruiksvoorwaarden Klanten

Ga terug naar juridische documentatie

Studytube Gebruiksvoorwaarden (Klanten)
Laatst gewijzigd: December 2022

Introductie en Q&A
Veel dank voor uw interesse in Studytube en voor het nalopen van onze Gebruiksvoorwaarden! Wij hopen dat deze korte introductie en Q&A nuttig zijn om u te helpen bij uw review. Studytube heeft deze Gebruiksvoorwaarden zeer zorgvuldig opgesteld en we hebben getracht recht te doen aan alle betrokken belangen. De Gebruiksvoorwaarden voor het platform van Studytube vindt u na deze introductie.

Wat is Studytube?
Studytube biedt een online, geautomatiseerd systeem aan waarmee organisaties hun werknemers of andere gebruikers opleidingen, cursussen, trainingen en andere leervormen kunnen aanbieden en dit opleidingsaanbod kunnen beheren. Voor een uitgebreidere omschrijving verwijzen wij naar onze website. We bieden ons platform aan als een SaaS, 
one-to-many dienst.

Klanten krijgen op afstand toegang tot het platform op servers die worden beheerd door Studytube en het platform wordt onderhouden door Studytube. Alle klanten gebruiken dezelfde versie van het platform, dezelfde infrastructuur en dezelfde beveiligingsconfiguraties. Studytube biedt dus geen individueel samengesteld product aan, behalve voor zover klanten ervoor kiezen bepaalde modules wel of niet af te nemen.

Welke modules biedt Studytube aan?
Op ons platform krijg u standaard toegang tot uw eigen Bedrijfsacademy en het Learning Management Systeem. Daarmee kunt u uw eigen leeromgeving inrichten en beheren voor uw gebruikers. Indien overeengekomen krijgt u tevens toegang tot alle Micro Learnings; korte, eenvoudige educatieve content waar uw gebruikers direct baat bij hebben. Met de module (Online) Traingingsbibliotheek krijgt u toegang tot alle online content die door onze experts wordt aangeboden. Met de module Auteurstool kunt u uw eigen educatieve content en leerlijnen opstellen. Met de DOI-module ten slotte, kunt u rechtstreeks bij honderden externe opleiders klassikale trainingen boeken.

Welke aanvullende diensten biedt Studytube aan?
Aan de hand van onze implementatiediensten zullen wij u intensief ondersteunen en adviseren, zowel technisch als organisatorisch. We kunnen u helpen bij het inrichten van uw Bedrijfsacademy, het inzetten van leerinterventies in verband met uw doelstellingen, het toekennen van gebruikerslicenties en het indelen van gebruikers in teams en het importeren van gebruikersgegevens.

Met onze technische koppelingsdienst kunnen wij ons platform koppelen aan uw eigen systemen, zoals aan uw personeelsadministratie of ERP software. Zo kunt u alle gewenste gebruikersgegevens gemakkelijk in het platform importeren en de kosten die u maakt voor de opleiding van uw gebruikers rechtstreeks laten terugkomen in uw eigen administratie.

Ook kunnen wij u behulpzaam zijn bij het creëren van uw eigen educatieve content. Onze onderwijsexperts kunnen u didactisch advies geven en wij hebben een professionele opnamestudio om videomateriaal te maken. Daarnaast hebben wij een team van videoproductiemedewerkers en designers die gespecialiseerd zijn in videobewerking en de creatie van afbeeldingen en animaties. Met de Studytube Facturatieservice kunnen wij u ondersteunen bij de verwerking van facturen van via het platform geboekte leerinterventies bij externe opleiders.

Kunt u een acceptatietest uitvoeren?
Omdat we het platform voor al onze klanten op basis van dezelfde softwarecode aanbieden, hebben onze bestaande klanten de goede werking van het platform al aangetoond. Acceptatietests zijn dus niet noodzakelijk en worden niet aangeboden door Studytube.

Biedt Studytube een SLA?

Ja, Studytube biedt een Service Level Agreement, die deel uitmaakt van de contractdocumentatie die u heeft ontvangen. Aangezien ons model hetzelfde is voor al onze klanten, kan de Service Level Agreement niet per klant worden aangepast. Uiteraard verbeteren we het platform voortdurend en voegen we functionaliteiten toe om onze klanten te helpen.

Hoe worden uw gegevens beschermd?
Alle gegevens die u ons verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg en in lijn met geldende Europese (EU) en nationale regelgeving behandeld. Studytube heeft veel aandacht besteed aan het opstellen van heldere documentatie waarin uw en onze rechten en verplichtingen zijn neergelegd. In de contractdocumentatie die u heeft ontvangen vindt u de Verwerkersovereenkomst tussen u en Studytube, en de daarbij behorende Privacybijsluiter (Bijsluiter A) waarin staat aangegeven welke gegevensverwekingen specifiek ten behoeve van u plaatsvinden. Omdat u in relatie tot de persoonsgegevens van uw gebruikers moet worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, is het van groot belang dat u deze documentatie zorgvuldig bestudeert. Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft, zijn wij graag beschikbaar voor overleg.

Bieden wij een tussentijdse opzegmogelijkheid?
Wij bieden onze klanten waardevolle ondersteuning bij het gebruik van ons platform en daar zijn we trots op. Wij investeren continu veel tijd en aandacht om hen een optimale ervaring te geven. Om dat mogelijk te maken sluiten wij contracten af met een minimale duur van twaalf maanden. Tussentijds opzeggen is dan ook niet mogelijk.

Bieden wij onbeperkte aansprakelijkheid?
Wij begrijpen dat onze klanten graag zoveel mogelijk zekerheid willen over de beschikbaarheid van onze dienst, over de beveiliging van hun gebruikersgegevens en over de eventuele gevolgen bij onverhoopte schade. Wij nemen deze zorgen primair weg door uitstekende bacup en herstelfaciliteiten aan te bieden. Het platform en alle bedrijfsgegevens worden opgeslagen op servers die worden beheerd door Studytube en worden gehost in veilige, geavanceerde datacenters met volledig redundante back-upsystemen in de Europese Economische Ruimte (EER). Naast deze technische maatregelen hebben we een aanprakelijkheidsregeling ontwikkeld met een hoge mate van bescherming en hebben wij een hoogwaardige verzekering voor onze organisatie afgesloten. Mocht de verzekeraar echter niet uitkeren omdat wij iets onhandigs hebben gedaan, dan vergoeden wij uw schade zelf tot een maximum 
van € 20.000,-. Daarmee zouden alle schade en kosten in vrijwel elke situatie (exclusief gevolgschade) gedekt moeten kunnen worden.

Bovenstaande introductie en Q&A maakt geen deel uit van de Overeenkomst en dient uitsluitend ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 1 Definities en Interpretatie
1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
Aanvullende Diensten: de in de Overeenkomst aangeduide aanvullende diensten die Klant van Studytube zal afnemen.
Auteurstool: de Module waarmee Klant eigen Leerinterventies kan ontwikkelen.
Bedrijfsacademy: de specifiek voor Klant ingerichte, wachtwoord beveiligde en besloten omgeving(en) op het Platform.
Content van Derden: al het materiaal op het Platform waarvan de inhoud is ontwikkeld en/of samengesteld door derde partijen, waaronder Klassikale Trainingen, Online Trainingen en Micro Learnings.
Externe Opleiders: derde partijen die via het Platform Klassikale Trainingen of Online Trainingen aanbieden aan Klant en Gebruikers.
Diensten: alle door Studytube aangeboden diensten, waaronder de toegang tot het Platform, de ter beschikking stelling van Modules en eventueel te leveren Aanvullende Diensten, één en ander zoals omschreven in Artikel 3.
DOI: de Module waarmee Klant via de Bedrijfsacademy rechtstreeks Klassikale Trainingen kan boeken bij Externe OpLeiders.
Gebruikers: werknemers van Klant, of andere natuurlijke personen die rechtstreeks in de organisatie van Klant werkzaam zijn, die van of namens Klant een Gebruikerslicentie krijgen toegewezen.
Gebruikerslicentie: een licentie waarmee één bepaalde en bij naam genoemde Gebruiker toegang kan krijgen tot het Platform.
Gebruiksvoorwaarden: deze Studytube Gebruiksvoorwaarden.
IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waar ook ter wereld, waaronder begrepen octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, eenlijnsprestaties en rechten op know how.
Ingangsdatum: de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, zoals vermeld in de Overeenkomst.
Klant: de partij die als klant is aangeduid in de Overeenkomst.
Klantmateriaal: Alle informatie, gegevens, materialen en/of werken die door of namens Klant of Gebruikers op het Platform worden geplaatst, waaronder online trainingen, cursussen of opleidingen die door of in opdracht van Klant zijn ontwikkeld en die Klant via het Platform ter beschikking stelt aan Gebruikers, inclusief alle daarin opgenomen teksten, beelden, video- en/of geluidsmaterialen.
Klassikale Trainingen: klassikale, offline trainingen, cursussen of opleidingen die via het Platform worden aangeboden door Externe Opleiders.
Leerinterventies: alle educatieve content die wordt aangeboden op het Platform waaronder Klassikale Trainingen, Online Trainingen en Micro Learnings.
LMS: de Module waarmee Klant de Bedrijfsacademy en het gebruik daarvan kan inrichten en beheren waaronder de toegang en bevoegdheden van Gebruikers kan instellen en wijzigen, Leerinterventies aan Gebruikers kan toewijzen, wijzigen en verwijderen, de leervoortgang van Gebruikers kan monitoren en sturen, budgetten kan toewijzen en beheren en facturen kan inzien en waarmee Klant kan communiceren met Studytube en Gebruikers.
Micro Learnings: korte en/of eenvoudige educatieve content van derden die via het Platform wordt ontsloten voor Ge
bruikers zoals video’s of artikelen.
Modules: de verschillende onderdelen van het Platform die door Klant worden afgenomen, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij de Overeenkomst.
Online Trainingen: online trainingen, cursussen of opleidingen die via het Platform worden aangeboden door Externe Opleiders en die via het Platform worden ontsloten voor Gebruikers.
Overeenkomst: de overeenkomst, te weten de Service Agreement, tussen Studytube en Klant voor toegang en gebruik van het Platform, inclusief de overeengekomen bijlagen, waarvan deze Gebruiksvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken. Wanneer in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de Overeenkomst wordt tevens bedoeld te verwijzen naar deze Gebruikersvoorwaarden zelf.
Partij/Partijen: waar van toepassing, Studytube en/of Klant.
Platform: het online, geautomatiseerde e-learning platform van Studytube waarop de Bedrijfsacademy voor Klant wordt geopend en ingericht, inclusief de Modules.
SLA: de Service Level Agreement tussen Studytube en Klant zoals opgenomen in Bijlage 3 bij de Overeenkomst. Studytube: de besloten vennootschap Studytube B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51290901.
Trainingsbibliotheek: de Module waarmee Online Trainingen via de Bedrijfsacademy aan Gebruikers kunnen worden aangeboden en ontsloten.
Verwerkersovereenkomst: de Verwerkersovereenkomst tussen Studytube en Klant zoals opgenomen in Bijlage 4 bij de Overeenkomst.

1.2 Waar in deze Gebruiksvoorwaarden 
de begrippen “inclusief”, “zoals”, “onder meer”, “waaronder”, “waaronder begrepen” of vergelijkbare bewoordingen worden gebruikt, wordt daarmee niet bedoeld het overige uit te sluiten.

1.3 In deze Gebruiksvoorwaarden zal onder “schriftelijk” ook berichtenverkeer via e-mail, fax of andere vormen van elektronische communicatie worden begrepen, indien degene die de betreffende communicatie verricht tot de inhoud daarvan bevoegd is. In deze Gebruiksvoorwaarden zal onder een “ondertekend geschrift” worden begrepen een geschrift dat is ondertekend door een daartoe bevoegd persoon namens ieder van de partijen, hetzij op papier, hetzij door middel van een digitale handtekening.

Artikel 2 Toepasselijkheid en Wijziging
2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Studytube en Klant, op de levering van Diensten door Studytube en op het gebruik van het Platform door Klant. Indien deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn (geweest) op enige rechtsverhouding tussen Partijen, zijn ze van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen van latere datum.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van Klant of van derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, ongeacht enige verwijzing naar die voorwaarden in communicatie van Klant van later datum dan de Overeenkomst. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts schriftelijk mogelijk of, indien vereist door deze Gebruiksvoorwaarden, door middel van een ondertekend geschrift.

2.3 Studytube heeft te allen tijde het recht deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden van kracht en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten nadat dertig dagen zijn verstreken vanaf de datum dat de wijzigingen kenbaar zijn gemaakt aan Klant. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden heeft zij het recht, als enige remedie, om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.

2.4 Voor zover enige bepaling(en) in de Overeenkomst, in (één van) de bijlagen of in enige andere overeengekomen (inkoop)voorwaarden met elkaar in strijd zijn, zal de volgende rangorde gelden: (i) de Overeenkomst, (ii) de Modules, Licenties en Pricing (Bijlage 1), (iii) deze Gebruiksvoorwaarden (Bijlage 2), (iv) de SLA (Bijlage 3), (v) de Verwerkers- overeenkomst (Bijlage 4), en (vi) enige andere geldig overeengekomen (inkoop)voorwaarden.

Artikel 3 Dienstverlening
3.1 De Diensten van Studytube bestaan er onder meer uit dat zij Klant toegang geeft tot het Platform, Klant ondersteuning biedt bij het inrichten van de Bedrijfsacademy, aan Klant de overeengekomen Modules ter beschikking stelt en aan Klant de overeenkomen Aanvullende Diensten levert, één en ander onder de voorwaarden van de Overeenkomst. De Dienst van Studytube bestaat er daarnaast uit dat zij, indien van toepassing, als tussenpersoon een technologisch platform aanbiedt waarop Klant Klassikale Trainingen en Online Trainingen kan afnemen van Externe Opleiders.

3.2 Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Studytube uitdrukkelijk een resultaat aan Klant heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

3.3 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of beperken, is Studytube gerechtigd maatregelen te treffen ten aanzien van het gebruik van het Platform en/of de Diensten door Klant. Studytube is bij schending of dreigende schending van deze Gebruiksvoorwaarden gerechtigd de toegang van Klant tot het Platform te ontzeggen, op te schorten of te beperken.

3.4 Klant levert Studytube alle informatie en materialen aan en verleent alle bijstand die voor Studytube redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het adequaat uitvoeren van de Overeenkomst en garandeert dat alle verstrekte informatie en materialen te allen tijde juist, volledig, nauwkeurig en actueel zijn.

Artikel 4 Implementatie
4.1 Voor zover het Platform daartoe de mogelijkheden biedt, kan de Bedrijfsacademy door Klant worden ingericht in de huisstijl en branding van Klant.

4.2 Indien Partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen dat Studytube implementatiewerkzaamheden zal verrichten, zal Studytube gedurende de overeengekomen termijn ondersteuning bieden bij de inrichting en het gebruik van het LMS en de Bedrijfsacademy. Studytube zal daarbij onder andere kunnen adviseren over het gebruik van de Trainingsbibliotheek, over het inzetten van Leerinterventies in verband met de door Klant beoogde doelstellingen en over de aan te bieden leerlijnen en behulpzaam zijn bij het toekennen van Gebruikerslicenties, het indelen van Gebruikers in teams, het toekennen van Leerinterventies aan Gebruikers en het importeren van Gebruikersgegevens in het LMS vanuit systemen van Klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanbod van Leerinterventies aan Gebruikers. Studytube sluit enige aansprakelijkheid daarvoor geheel uit, ongeacht of zij daarbij een adviserende rol heeft gespeeld.

4.3 Voor zover Studytube voor het overige enige ondersteuning verleent bij de inrichting of configuratie van het Platform, doet zij dat geheel vrijblijvend.

Artikel 5 Technische Koppeling
5.1 Indien Partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen dat Studytube technische koppeling(en) tot stand zal brengen, zal Studytube zich ervoor inspannen om in overleg met Klant het LMS te koppelen aan de tussen Partijen overeen te komen systemen van Klant. Onder andere kan mogelijk een technische koppeling tot stand gebracht worden met HR-systemen van Klant teneinde Gebruikersgegevens rechtstreeks in het LMS te importeren en kan mogelijk single sign-on functionaliteit tot stand worden gebracht waarmee Gebruikers op de Bedrijfsacademy kunnen inloggen vanuit de systemen van Klant.

5.2 Partijen zullen een haalbaarheidsonderzoek doen ten aanzien van de gewenste technische koppeling. Daarbij zal worden vastgelegd welke technische koppelingen tot stand zullen worden gebracht, welke systemen van Klant daarbij betrokken zullen zijn, welke werkzaamheden en inzet daarvoor nodig zullen zijn van zowel Studytube als Klant, welke informatie Klant daarvoor dient te verstrekken en op welke termijn de technische koppeling geacht kan worden plaats te vinden. Enige gecommuniceerde leveringstermijnen en/of data zijn nimmer fataal.

5.3 Op het moment van ondertekening van de Overeenkomst heeft het haalbaarheidsonderzoek nog niet plaatsgevonden. De in de Overeenkomst opgenomen vergoeding voor de technische koppeling betreft dan ook slechts een indicatie. De vergoeding die Klant na ondertekening betaalt, wordt betaald als een niet-terugvorderbaar voorschot. Aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek dienen Partijen mogelijk een aanvullende vergoeding overeen te komen. Op verzoek van Studytube zullen Partijen voor de technische koppeling een afzonderlijke overeenkomst sluiten.

5.4 Indien tijdens het uitvoeren van de technische koppeling blijkt dat Studytube werkzaamheden dient te verrichten die naar mening van Studytube de in het haalbaarheidsonderzoek vastgestelde werkzaamheden overstijgen, gelden die additionele werkzaamheden als meerwerk. Studytube is nimmer verplicht meerwerk te aanvaarden en kan verlangen dat daarvoor een aanvullende vergoeding wordt betaald en een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Het verrichten van meerwerk kan gevolgen hebben voor de planning van de technische koppeling.

Artikel 6 Licentie, Toegang en Gebruik van het Platform
6.1 Onder voorwaarde dat Klant alle aan Studytube verschuldigde vergoedingen betaalt, verleent Studytube aan Klant een platformlicentie om het Platform te gebruiken en Gebruikerslicenties om Gebruikers toegang tot het Platform te geven vanaf de Ingangsdatum en gedurende de looptijd van de Overeenkomst en onder de voorwaarden van de Overeenkomst. Deze licenties zijn niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

6.2 De beschikbaarstelling door Studytube en het hierin verleende gebruiksrecht strekken zich niet uit tot de broncode van de programmatuur die ten grondslag ligt aan het Platform. De Overeenkomst wordt door Partijen niet als koopovereenkomst aangemerkt.

6.3 Studytube is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Platform tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen overeengekomen. Klant zal technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

6.4  Toegang tot het Platform wordt op afstand verleend via internet of een ander datanetwerk.

6.5  Indien Partijen dat in de Overeenkomst zijn overeengekomen kan Studytube voor Klant meer dan één Bedrijfs-academy openen en inrichten teneinde verschillende groepen Gebruikers te bedienen.

6.6 Studytube zal na het sluiten van de Overeenkomst inloggegevens aan Klant verstrekken door deze toe te sturen aan de in de Overeenkomst genoemde contactpersoon. Klant kan vervolgens door middel van het LMS Gebruikerslicenties toekennen en Gebruikers uitnodigen zich te registeren. Klant is gehouden de aan haar verstrekte inloggegevens voor het Platform enkel te communiceren aan geautoriseerde Gebruikers en Gebruikers te verplichten de inloggegevens geheim te houden en niet aan derden te verstrekken. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het bevoegde en onbevoegde gebruik van het Platform dat plaatsvindt via inloggegevens van Gebruikers. Klant vrijwaart Studytube volledig voor alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met eventueel onbevoegd gebruik van de inloggegevens en voor alle daarmee verband houdende schade en kosten, waaronder de volledige advocaatkosten.

6.7 In het LMS kunnen aan bepaalde Gebruikers verschillende bevoegdheden worden toegekend, waaronder bevoegdheden voor het beheren van de Bedrijfsacademy namens Klant. Klant garandeert dat Gebruikers rechtens bevoegd zijn Klant te vertegenwoordigen ten aanzien van de bevoegdheden die in het LMS aan hun specifieke gebruikersrol zijn toegekend.

6.8 Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maakt van het Platform en de Diensten. Bij het gebruik dient Klant zich te houden aan alle (gebruiks)voorschriften en procedures van Studytube, waaronder deze Gebruiksvoorwaarden.
6.9 Klant draagt er zorg voor dat zij beschikt over de faciliteiten die nodig zijn voor gebruik van het Platform en de Diensten.

6.10 Klant zal het Platform en de Diensten uitsluitend gebruiken voor intern gebruik en binnen de voorwaarden van de Overeenkomst en de afgenomen licenties en uitsluitend toegang verlenen aan geautoriseerde Gebruikers. Gebruik ten behoeve van derden is op geen enkele wijze toegestaan. Klant zal het Platform en de Diensten niet (weder)verkopen, verhuren, vervreemden of daarop beperkte rechten verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking aan een derde stellen. Evenmin zal Klant een derde, al dan niet op afstand, toegang geven tot het Platform, ook niet indien de desbetreffende derde het Platform ten behoeve van Klant gebruikt.

6.11 Klant zal te allen tijde de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zichzelf geen ongeoorloofde toegang tot het Platform verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of softwarecode verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten, schendingen van andere wettelijke verplichtingen en van anderszins onrechtmatig handelen of nalaten.

6.12 Klant staat ervoor in dat Gebruikers niet in strijd zullen handelen met deze Gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Studytube volledig voor alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruikers en voor alle daarmee verband houdende schade en kosten, waaronder de volledige advocaatkosten.

6.13 Klant stemt ermee in dat werknemers van Studytube, of natuurlijke personen die rechtstreeks in de organisatie van Studytube werkzaam zijn, zich toegang verschaffen tot (alle onderdelen van) het LMS teneinde een correcte uitvoering van de Diensten door Studytube mogelijk te maken.

Artikel 7 Klassikale Trainingen en Externe Opleiders
7.1 Indien Klant de Module DOI afneemt kunnen Gebruikers in de Bedrijfsacademy het aanbod Klassikale Trainingen inzien en zich daarvoor inschrijven. Overeenkomsten voor deelname van Gebruikers aan Klassikale Trainingen worden rechtstreeks aangegaan tussen Klant en de Externe Opleider. Studytube is daarbij geen partij en aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Externe Opleiders bepalen zelf de kosten voor Klassikale Trainingen. Deze kosten worden op het Platform vermeld inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Kosten voor Klassikale Trainingen worden door Klant betaald aan de Externe Opleider.

7.2 Alle informatie in het aanbod Klassikale Trainingen wordt op het Platform gepubliceerd door Externe Opleiders, onder hun eigen verantwoordelijkheid. Studytube voert normale controles uit op nauwkeurigheid, maar biedt geen garanties dat de informatie die door Externe Opleiders wordt verstrekt correct, volledig of up-to-date is.
7.3 Externe Opleiders hebben het recht Klassikale Trainingen te annuleren indien het benodigde aantal deelnemers niet wordt gehaald. Door Klant reeds vooruit betaalde vergoedingen dienen in dat geval door de Externe Opleider te worden gerestitueerd. Studytube is daarvoor niet aansprakelijk. Klant en/of afzonderlijke Gebruikers hebben het recht Klassikale Trainingen te annuleren indien en onder de voorwaarden waaronder dat via het Platform is gecommuniceerd door de Externe Opleider.

Artikel 8 Studytube Facturatieservice
8.1 Partijen kunnen in de Overeenkomst overeenkomen dat het facturatieproces van de door Klant via het Platform geboekte Leerinterventies tussen Externe Opleiders en Klant via de Aanvullende Dienst “Studytube Facturatieservice” zal verlopen.

8.2 De Studytube Facturatieservice bestaat eruit dat Studytube Klant zal ondersteunen bij de verwerking van facturen van door Klant via het Platform geboekte Leerinterventies bij Externe Opleiders. Met de Studytube Facturatieservice wordt ervoor gezorgd dat facturen aan Klant (i) centraal worden ingezameld, (ii) door Studytube gecontroleerd worden op correctheid, (iii) periodiek worden samengevoegd tot één factuuroverzicht, (iv) als één factuuroverzicht worden doorgestuurd aan Klant en (v) namens Klant periodiek worden uitbetaald aan de Externe Opleiders na ontvangst door Studytube van de betaling van de kosten voor de geboekte Leerinterventies door Klant.

8.3 Indien en voor zover tussen Partijen is overeengekomen in de Overeenkomst, is het mogelijk om de Studytube Facturatieservice in te zetten voor zowel Klant als de met haar in een groep verbonden vennootschappen (zoals bepaald in artikel 2:24b BW) die onderdeel zijn van de Overeenkomst. Dienaangaande is Klant zelf verantwoordelijk om bij Studytube aan te geven dat de facturen vanuit de Externe Opleiders de juiste tenaamstelling en adresgegevens bevatten zodat Studytube de facturen op een correcte wijze met de Studytube Facturatieservice kan verwerken. Eventuele tekortkomingen en/of fouten in de benodigde tenaamstelling en adresgegevens zijn voor rekening en risico van Klant. Studytube aanvaardt geen verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor niet-naleving van dit artikel.

8.4 Studytube zal Klant met de Studytube Facturatieservice periodiek een factuuroverzicht toesturen voor de door Klant via het Platform geboekte Leerinterventies bij Externe Opleiders. Op het factuuroverzicht vermeldt Studytube het totaalbedrag aan kosten voor de geboekte Leerinterventies, alsmede de door Klant aan Studytube verschuldigde Facturatieservicefee. Klant dient dit bedrag te betalen op het op het factuuroverzicht vermelde bankrekeningnummer, zulks onder de betalingscondities zoals opgenomen in artikel 7 en met dien verstande dat Klant verplicht is om betalingen binnen een uiterlijke termijn van dertig dagen aan Studytube te voldoen en dat het totaalbedrag bij niet-tijdige betaling per direct opeisbaar is. Om een tijdige betaling aan de Externe Opleiders mogelijk te maken, is Klant verplicht om richting de Externe Opleiders een betalingstermijn van zestig dagen te hanteren.

8.5 De door Externe Opleiders verstrekte losse facturen voor de geboekte Leerinterventies door Klant, stuurt Studytube met het factuuroverzicht van Klant mee, ten behoeve van de eigen administratie van Klant. De facturen staan op naam van Klant (of op naam van een met haar in een groep verbonden vennootschap indien en voor zover Studytube door Klant is voorzien van de juiste tenaamstelling en adresgegevens). Klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de afdracht van BTW op basis van deze facturen.

8.6 De door Klant betaalde kosten voor via het Platform geboekte Leerinterventies worden, nadat Studytube de betaling van Klant heeft ontvangen, door Studytube voor en namens Klant aan de Externe Opleider doorbetaald. Alle bedragen die in bezit zijn van Studytube worden uitsluitend gehouden ten behoeve van de partij aan wie de bedragen toekomen en als zodanig beheerd.

8.7 Klant is voor de afname van de Studytube Facturatieservice aan Studytube een doorlopende Facturatieservice- fee verschuldigd. Deze doorlopende Facturatieservicefee bedraagt 2,0% van het totaalbedrag dat Klant aan de Externe Opleiders verschuldigd is voor geboekte Leerinterventies, zoals aangeduid op het periodiek door Studytube aan Klant te verstrekken factuuroverzicht.

8.8 Als enig bedrag door Klant rechtstreeks aan een Externe Opleider wordt voldaan of op een bankrekening van een Externe Opleider wordt gestort, is Klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het terugvorderen van het betreffende bedrag bij de Externe Opleider. Studytube heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke terugvorderingen. Directe betaling door Klant aan een Externe Opleider doet niets af aan de betalingsverplichtingen van Klant ingevolge het factuuroverzicht, waaronder de Facturatieservicefee.

8.9 De Externe Opleider is zelf verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen en/of fouten in het leveren van Leerinterventies en de verstuurde facturen alsmede het afhandelen van klachten en/of vragen daaromtrent. Indien zich

een geschil voordoet dient Klant zich te melden bij de Externe Opleider. Studytube kan in geen geval worden verplicht klachten en/of vragen van Klant inzake de geboekte Leerinterventies of facturen in ontvangst te nemen en/of af te handelen namens de Externe Opleider. Studytube is immers geen partij bij de uitvoering van de geboekte Leerinterventies. Geschillen tussen Klant en een Externe Opleider, waaronder betwisting van een factuur van een Externe Opleider dan wel geschillen omtrent de uitvoering van de geboekte Leerinterventies, doen niets af aan de betalingsverplichting van Klant ingevolge het factuuroverzicht, waaronder de Facturatieservicefee, of de verplichting van Studytube om tot doorbetaling aan een Externe Opleider over te gaan.

8.10 Studytube heeft het recht om van Klant nader te bepalen passende zekerheden te verlangen (zoals een betaling van een voorschot en/of een borgsom) ter dekking van de betaling van de kosten die Externe Opleiders aan Klant in rekening brengen voor door Klant via het Platform geboekte Leerinterventies. Klant zal op eerste verzoek van Studytube in alle redelijkheid meedenken in het verstrekken van een passende zekerheid als er een reden is om aan te nemen dat Klant niet de verschuldigde betalingen aan de Externe Opleiders zal voldoen. Studytube is gerechtigd om de door haar ontvangen zekerheid van Klant na het einde van de Overeenkomst met Klant tijdelijk en binnen redelijke grenzen onder zich te houden totdat alle door Studytube te vorderen bedragen van Klant zijn betaald. Studytube is gerechtigd om na het einde van de Overeenkomst alle vorderingen te verrekenen met door Studytube van Klant ontvangen zekerheden. 8.11 Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Studytube niet de partij is die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de betaling van de kosten voor de geboekte Leerinterventies aan de Externe Opleiders. Voor zover Studytube betaling middels de Studytube Facturatieservice faciliteert doet zij dat uitsluitend voor en namens Klant. Klant is zelf ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van de kosten voor de geboekte Leerinterventies bij de Externe Opleiders en draagt het risico van niet-betaling van deze kosten.

8.12 Klant verplicht zich om een actieve en productieve houding aan te nemen indien een Externe Opleider zich in een voorkomend geval van niet-betaling alsnog tot Studytube richt, bijvoorbeeld door per ommegaande de betaling te voldoen of het geschil over te nemen, en vrijwaart Studytube tegen alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken van een Externe Opleider, die gerelateerd zijn aan en/of voortvloeien uit de niet-naleving van de afspraken in dit Addendum door Klant en voor alle daarmee verband houdende schade en kosten.

Artikel 9 Vergoedingen, Facturering, Betaling en Belasting
9.1 Klant zal voor levering van de Diensten de daarvoor overeengekomen vergoedingen betalen. De hoogte van de vergoedingen kan mede afhankelijk zijn van de door Klant afgenomen Modules, het aantal door Klant afgenomen Gebruikerslicenties en de door Klant afgenomen Aanvullende Diensten.

9.2 
Alle vergoedingen zijn in Euro’s en exclusief BTW en enige overige heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

9.3 Studytube behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde vergoedingen per 1 januari van een volgend jaar of bij verlenging van de Overeenkomst te verhogen. Deze verhoging bedraagt maximaal vijf procent (5)%, of maximaal de laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde prijsindexcijfer dienstenprijzen (DPI: J 62 “IT-Dienstverlening”), zulks volledig ter keuze van Studytube. De aangepaste vergoedingen zijn door Klant verschuldigd vanaf het voor Klant geldende eerstvolgende facturatiemoment, en worden vanaf dat moment gefactureerd.

9.4 Studytube factureert alle vergoedingen vooraf, waarbij de vergoedingen voor Gebruikerslicenties per twaalf maanden vooraf worden gefactureerd. Klant zal facturen betalen in Euro’s. Betalingen dienen binnen een termijn van vijftien dagen na factuurdatum door Studytube te zijn ontvangen, tenzij anders overeengekomen. Betaalde vergoedingen zijn niet terugvorderbaar behoudens voor zover nadrukkelijk anders overeengekomen.

9.5 Bij niet-tijdige betaling is het verschuldigde bedrag per direct opeisbaar en is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval stuurt Studytube Klant een herinnering om te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien Klant aan deze herinnering geen gehoor geeft is Studytube gerechtigd de incasso uit handen te geven en het verschuldigde bedrag te verhogen met administratie en incassokosten, dit in overeenstemming met de Wet Incassokosten. Voorts is Studytube vanaf de datum van verzuim gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente per maand te berekenen.

9.6 Indien Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst extra Gebruikerslicenties aanvraagt zullen deze Gebruikerslicenties in werking treden op dezelfde dag van de aanvraagmaand als de Ingangsdatum en worden gefactureerd voor een termijn van twaalf maanden. Vergoedingen voor Gebruikerslicenties waarvan de looptijd van twaalf maanden ten tijde van rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst nog niet is verstreken, worden niet gerestitueerd. Bij verlenging van de Overeenkomst conform deze Gebruiksvoorwaarden worden reeds vooruit betaalde bedragen voor Gebruikerslicenties meegenomen in de vergoeding die moet worden betaald ten gevolge van de verlenging.

9.7 Klant is verantwoordelijk voor het inhouden en aangeven van enige belastingen of andere heffingen van overheidswege van toepassing op de kosten die door Studytube worden gefactureerd, overeenkomstig toepasselijke belastingvoorschriften en de praktijken en verzoeken van de Belastingdienst. Klant is verantwoordelijk voor betaling en afdracht van enige belastingen of andere heffingen van overheidswege die van toepassing zijn op de kosten die door Studytube worden gefactureerd en eventuele boetes en rente wegens achterstallige betalingen of het niet-inhouden en/of aangeven van belastingen die van toepassing zijn op de kosten gefactureerd door Studytube.

9.8 Alle betalingen die door de Klant in het kader van de Overeenkomst moeten worden gedaan, worden gedaan zonder enige aftrek of verrekening en zonder enige aftrek of inhouding voor belastingen, vergoedingen, toeslagen of heffingen, van welke aard dan ook. Indien Studytube gehouden is tot het doen van een dergelijke aftrek of inhouding, zal Klant Studytube de extra bedragen betalen die nodig zijn om de ontvangst door Studytube te waarborgen van het volledige bedrag dat zij zou hebben ontvangen zonder de aftrek of inhouding.


Artikel 10 Content
10.1 Via het Platform wordt Content van Derden ter beschikking gesteld aan Klant. Deze Content van Derden is en blijft eigendom van Studytube en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar recht de Content van Derden binnen de Bedrijfsacademy aan Gebruikers ter beschikking te stellen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, in overeenstemming met de voorwaarden neergelegd in de Overeenkomst en uitsluitend op de wijze zoals beoogd met de functionaliteiten van het Platform.

10.2  Het gebruik van Content van Derden kan onderworpen zijn aan voorwaarden van de betreffende derde partij.


10.3  Studytube streeft ernaar een hoog niveau van het aanbod van Content op haar Platform te behalen en te handhaven, maar biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuiste, onvolledige, verouderde, inbreukmakende of anderszins onrechtmatige Content van Derden. Gebruik van Content van Derden is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Klant. Studytube biedt geen garanties dat bepaalde Content van Derden op het Platform beschikbaar zal zijn of beschikbaar zal blijven.

10.4 Klant kan zelf Content van Derden en Klantmateriaal uploaden op en/of ter beschikking stellen via het Platform en (als Leerinterventie) via de Bedrijfsacademy ter beschikking stellen aan Gebruikers. Klant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Content van Derden en al het Klantmateriaal dat door of namens Klant op het Platform wordt geüpload en/of via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

10.5 Indien Studytube Content van Derden of Klantmateriaal bewerkt, categoriseert, kwalificeert en/of van enige omschrijving of metadata voorziet, gebeurt dat enkel voor het gemak van Klant en Gebruikers. Studytube aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen garanties dat deze bewerking, categorisering, kwalificering, omschrijvingen en/of metadata juist, volledig of up-to-date zijn.

10.6 Klant is gehouden op eerste verzoek van Studytube enig door Studytube aangewezen Content van Derden of Klantmateriaal onmiddellijk van het Platform te verwijderen.

10.7 Niettegenstaande eventuele overige rechten van Studytube kan zij te allen tijde alle door Klant op het Platform geüploade of via het Platform ter beschikking gestelde Content van Derden of Klantmateriaal van het Platform verwijderen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld indien zij zich daartoe rechtens verplicht acht of dit van overheidswege wordt opgedragen, indien de content (beweerdelijk) inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder IE-rechten, of indien Klant de Overeenkomst overtreedt, onjuiste, verouderde of misleidende informatie verstrekt of frauduleuze activiteiten onderneemt. Studytube zal daardoor niet aansprakelijk worden voor het betalen aan Klant van enige vorm van schadevergoeding of compensatie. Indien Studytube zich niet rechtens verplicht acht onmiddellijk te verwijderen, zal Studytube Klant hiervan minimaal dertig dagen van tevoren op de hoogte stellen.

10.8 Indien Studytube van enige derde partij een verzoek ontvangt om (een deel van) de door Klant op het Platform geüploade of via het Platform ter beschikking gestelde Content van Derden of Klantmateriaal van het Platform te verwijderen, kan Studytube een dergelijke kennisgeving naar Klant doorsturen teneinde het verzoek af te handelen. Klant zal in dat geval al het nodige doen om ervoor te zorgen dat de content in overeenstemming wordt gebracht met toepasselijke wet en regelgeving en ook voor het overige rechtmatig gepubliceerd kan worden. Studytube heeft echter het recht de content onmiddellijk te verwijderen op basis van kennisgevingen van derden die naar eigen inzicht van Studytube van voldoende onderbouwing zijn voorzien. Studytube zal daardoor niet aansprakelijk worden voor het betalen van enige vorm van schadevergoeding of compensatie. Indien Studytube een verzoek tot verwijdering ontvangt van een derde partij heeft Studytube het recht identificerende en contactgegevens van Klant aan deze derde partij te verstrekken. 10.9 Indien Klant van mening is dat enige Content van Derden op het Platform niet juist, onvolledig of verouderd is, inbreuk maakt op rechten van Klant, Gebruikers of van enige derden, of anderszins onrechtmatig is, kan Klant dit schriftelijk melden bij Studytube. Studytube zal de melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en, indien zij daartoe gehouden is, de betreffende Content van Derden zo spoedig mogelijk verwijderen van het Platform.

Artikel 11 Didactische Ondersteuning en Videoproductiewerkzaamheden

11.1 Indien overeengekomen zal Studytube didactische ondersteuning verlenen en/of videoproductiewerkzaamheden verrichten bij het ontwikkelen van Klantmateriaal, tegen de voorwaarden en vergoedingen zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Klant erkent dat de didactische ondersteuning enkel ziet op didactische aspecten en niet op de inhoud van Klantmateriaal. Studytube aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid, ook niet in het geval enige mededelingen van haar of haar medewerkers gedurende de ondersteuningswerkzaamheden desalniettemin aangemerkt zouden kunnen worden als advies ten aanzien van de inhoud van Klantmateriaal.

11.2 Indien Studytube videoproductiewerkzaamheden zal verrichten zullen deze enkel kunnen bestaan uit het ter beschikking stellen van een opnamestudio en opnameapparatuur, technische ondersteuning, cameramensen, videobewerking en de creatie van afbeeldingen en animaties. Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het op te nemen Klantmateriaal, voor het aantrekken van, contracteren met en betalen van eventuele externe opleiders, docenten, experts, (stem)acteurs, presentatoren en/of leveranciers of licentiegevers van de inhoud van het Klantmateriaal, en voor het verkrijgen van de benodigde rechten en toestemming voor het ter beschikking stellen van het Klantmateriaal via het Platform.

Artikel 12 Beschikbaarheid, Onderhoud en Updates
12.1 Studytube houdt het Platform beschikbaar, onderhoudt het Platform, biedt updates aan het Platform en levert gebruiks en technische ondersteuning conform de tussen Partijen overeengekomen SLA.

Artikel 13 Duur, Opschorting en Beëindiging
13.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt een Overeenkomst aangegaan voor een duur van twaalf maanden te beginnen op de Ingangsdatum. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een duur van twaalf maanden, tenzij één der Partijen de Overeenkomst bij ondertekend geschrift opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het aflopen van de dan lopende duur.

13.2 Bij het eindigen van een Overeenkomst om welke reden dan ook, eindigt de SLA van rechtswege op dezelfde datum.

13.3 Ieder der Partijen is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de SLA zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten, onverminderd een eventueel recht op beëindiging van de Overeenkomst en/of de SLA, indien:

13.3.1  de andere Partij rechtens in verzuim verkeert;

13.3.2  het faillissement van de andere Partij is aangevraagd of uitgesproken;

13.3.3  surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd of verleend;

13.3.4  de opschortende Partij redelijke gronden heeft aan te nemen dat de andere Partij de Diensten gebruikt voor frauduleuze doeleinden, of hiertoe een poging doet of anderszins een onrechtmatige daad pleegt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend het plegen van strafbare feiten;

13.3.5 de opschortende Partij wordt belemmerd door de andere Partij in de uitvoering van de Overeenkomst en/of de SLA.

13.4 Behoudens overmachtssituaties als genoemd in de SLA, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere Partij in verzuim is in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij het verzuim, gezien haar geringe betekenis of bijzondere aard, de ontbinding niet rechtvaardigt. Het verzuim treedt pas in nadat de desbetreffende Partij deugdelijk en schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij haar een redelijke termijn is gegeven om haar verplichtingen alsnog na te komen. Deze redelijke termijn is in het geval van een tekortkoming door Studytube tenminste dertig dagen. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de tekortkoming niet meer kan worden hersteld
13.5 Ieder der Partijen is te allen tijde gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de andere Partij, deze overeenkomst te beëindigen, indien:

13.5.1  de andere partij in staat van faillissement verkeert of het faillissement van Klant is aangevraagd;

13.5.2  de andere partij surseance van betaling is verleend of dit is aangevraagd;

13.5.3  de andere partij aan zijn schuldeisers een crediteurenakkoord aanbiedt;

13.5.4  de andere partij haar activiteiten heeft gestaakt of indien een conservatoir beslag is gelegd op diens vermogensbestanddelen.

13.6 Indien één der Partijen de Overeenkomst op grond van artikel 13.4 of 13.5 beëindigt, is zij niet gehouden tot enige vergoeding of schadeloosstelling, direct of indirect.


Artikel 14 Gevolgen van Beëindiging
14.1 Studytube is jegens Klant niet aansprakelijk voor beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met het hierin bepaalde of voor opschorting van het recht op toegang van Klant tot en/of het gebruik van het Platform. 14.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook blijft Klant verplicht tot betaling van de vergoedingen die voorafgaand aan de beëindiging verschuldigd zijn geworden. Reeds geleverde Diensten en de daarvoor betaalde vergoedingen zullen geen voorwerp zijn van ongedaanmaking.

14.3 Per de datum van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, staakt Klant elk gebruik van hat Platform, van alle Content van Derden en van alle overige informatie en materialen die Studytube beschikbaar heeft gesteld.

14.4 De begripsomschrijvingen en rechten en verplichtingen van Partijen die naar hun aard voortduren, blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst bestaan. Op verzoek van Klant verstrekt Studytube binnen één maand conform de SLA een kopie van de gegevens van Klant. Bij het uitblijven van een dergelijk verzoek binnen die termijn heeft Studytube het recht de gegevens te vernietigen of zich daar anderszins van te ontdoen.

Artikel 15 IE-Rechten

15.1 Alle IE-Rechten op het Platform en de Diensten behoren toe aan Studytube of haar licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend die gebruiksrechten die expliciet in de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden staan vermeld. Tenzij anders overeengekomen zijn de van of via Studytube verkregen gebruiksrechten niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Alle IE-Rechten op de geaggregeerde, statistische gegevens die door middel van gebruik van het Platform worden gecreëerd en/of verzameld, berusten volledig bij Studytube.

15.2 Indien en voor zover Studytube in opdracht van Klant enige maatwerkprogrammatuur ontwikkelt, stelt Studytube deze slechts voor gebruik aan Klant ter beschikking. Slechts indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de technische documentatie aan Klant ter beschikking worden gesteld.

15.3 Indien en voor zover IE-Rechten op enige onderdelen van het Platform, waaronder Content van Derden, niet aan Studytube toekomen, maar aan een licentiegever van Studytube, accepteert en stemt Klant ermee in mogelijk zelf een (licentie)overeenkomst met deze licentiegever te moeten aangaan en verstrekt aan Studytube een volmacht om dat, indien en voor zover mogelijk, voor of namens haar te doen.

15.4 Iedere inbreuk door of namens Klant op de IE-Rechten van Studytube of haar Licentiegevers, of iedere inbreuk op de hierin verleende licenties, geeft Studytube het recht de Overeenkomst per direct en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Studytube om schadevergoeding te vorderen.

15.5 Klantmateriaal is en blijft eigendom van Klant en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. Studytube verkrijgt van Klant het niet-exclusieve, sublicentieerbare, wereldwijde en royaltyvrije recht het Klantmateriaal te gebruiken op alle wijzen noodzakelijk voor het aanbieden van de functionaliteiten van het Platform.

15.6 Klant garandeert bij het uploaden en/of ter beschikking stellen van Content van Derden of Klantmateriaal op het Platform dat (i) zij daartoe volledig bevoegd is, (ii) zij daarvoor alle benodigde rechten heeft verkregen, (iii) dit geen inbreuk maakt op enige rechten van derden noch anderszins onrechtmatig is en (iv) Studytube hierdoor geen enkele vergoeding of compensatie verschuldigd zal worden aan enige derde partij. Klant vrijwaart Studytube volledig voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle daarmee verband houdende schade en kosten, waaronder de volledige advocaatkosten.

 

Artikel 16 Persoonsgegevens
16.1 Studytube verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens van Gebruikers. Studytube is daarbij aan te merken als verwerker in de zin van de relevante wetgeving en Klant als verwerkingsverantwoordelijke. Partijen hebben ter zake de verwerking van Persoonsgegevens een afzonderlijke Verwerkersovereenkomst gesloten. Studytube kan aan Gebruikers via het Platform nadere informatie verstrekken over de wijze waarop Studytube persoonsgegevens verwerkt. Klant blijft als verwerkingsverantwoordelijke echter verantwoordelijk om aan haar verplichtingen op basis van de geldende regelgeving te voldoen, waaronder haar informatieplicht.

16.2 Klant geeft Studytube opdracht het Platform te onderhouden, te updaten en te vernieuwen. Het Platform is dan ook continu in ontwikkeling en het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Het is mogelijk dat daarvoor andere verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden, andere persoonsgegevens zullen worden verwerkt of verwerkingen zullen plaatsvinden voor andere doeleinden dan bij ondertekening van de Overeenkomst. Studytube zal Klant van dit soort ontwikkelingen telkens zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeren. Andere verwerkingen zullen enkel plaatsvinden in opdracht van Klant. Daarbij zal Studytube te allen tijde haar rol als verwerker in acht nemen en Klant in staat stellen haar rol als verwerkingsverantwoordelijke in acht te nemen.

16.3 Studytube behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de bijsluiters bij de Verwerkersovereenkomst voor zover zij van mening is dat deze van ondergeschikt belang zijn. Studytube zal Klant onverwijld informeren over zulke wijzigingen van ondergeschikt belang.

Artikel 17 Vertrouwelijkheid
17.1 Indien en voor zover bij uitvoering van de Overeenkomst informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij en deze informatie mondeling of schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de ontvangende Partij in redelijkheid zou moeten hebben kunnen begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende Partij deze informatie strikt geheim houden, alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De ontvangende Partij staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

17.2 Financiële en bedrijfseconomische informatie, waaronder marktinformatie en informatie over het marketing en verkoopbeleid van Partijen, informatie omtrent huidige en toekomstige producten en diensten van Partijen, dan wel daarmee verbonden vennootschappen of ondernemingen, en persoonsgegevens van Gebruikers worden in ieder geval aangemerkt als vertrouwelijke informatie in de zin van het voorgaande lid van dit artikel.

17.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

17.4 Klant zal zich jegens derden niet over Studytube uitlaten op een wijze die haar schade kan toebrengen.

Artikel 18 Garanties en Vrijwaringen
18.1 Het Platform en de Diensten worden “as is” en “as available” aangeboden en, voor zover wettelijk toegestaan, met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit, juistheid or bruikbaarheid. Het Platform en de Diensten zijn continu in ontwikkeling en Studytube garandeert niet dat alle onderdelen te allen tijde volledig beschikbaar zijn. Studytube is te allen tijde gerechtigd de inhoud en omvang van de overeengekomen Diensten te wijzigen indien zij dat om technische of bedrijfseconomische redenen wenselijk acht.

18.2 Klant garandeert dat zij volledig bevoegd is de Overeenkomst aan te gaan en daardoor geen rechten van derden of contractuele verplichtingen jegens derden zal schenden. Klant garandeert voorts bij het gebruik van het Platform te handelen conform toepasselijke wet en regelgeving, geen inbreuk te zullen maken op enige rechten van derden noch anderszins onrechtmatig te zullen handelen. Klant vrijwaart Studytube voor aanspraken van derden, Gebruikers daaronder inbegrepen, op basis van een (vermeende) schending van deze garanties en voor alle daarmee verband houdende schade en kosten, waaronder de volledige advocaatkosten. Voorts vrijwaart Klant Studytube voor aanspraken van derden, Gebruikers daaronder inbegrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van enig handelen of nalaten van Klant of van een oorzaak die voor risico van Klant dient te komen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid
19.1 Enige aansprakelijkheid van Studytube wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts wanneer Studytube door Klant onverwijld (en uiterlijk binnen één maand na ontdekking van de tekortkoming) bij aangetekend schrijven en voldoende gedetailleerd in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van tenminste dertig dagen is gegeven om haar verplichtingen alsnog deugdelijk na te komen.

19.2 De totale aansprakelijkheid van Studytube vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag dat de schadeverzekeraar van Studytube in verband met de schadeveroorzakende gebeurtenis daadwerkelijk uitkeert.
19.3 Indien de schadeverzekeraar om terechte en aan Studytube te wijten gronden in het geheel geen schadevergoeding uitkeert ten behoeve van Klant, is de totale aansprakelijkheid van Studytube te allen tijde beperkt tot vergoeding van een bedrag ter hoogte van het bedrag dat Studytube aan Klant heeft gefactureerd voor Diensten geleverd in het kwartaal voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, met als abso
luut maximum een bedrag van € 20.000,- (zegge: twintigduizend euro).

19.4 Niettegenstaande het voorgaande is Studytube niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Studytube voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden of voor schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

19.5 Voor zover Klant ondanks het hierin bepaalde enige regresmogelijkheid heeft op Studytube voor bestuursrechtelijke boetes voortvloeiende uit de door Studytube in het kader van de Verwerkersovereenkomst verrichtte verwerkingen, zal deze regresmogelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van een bedrag ter hoogte van dat deel van de boete dat in verhouding staat tot de totale wereldwijde jaaromzet van Studytube (regres = boete x (jaaromzet Studytube/jaar- omzet Klant)).

19.6 Buiten de bovengenoemde aansprakelijkheidsbepalingen, rust op Studytube geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.

19.7 De aansprakelijkheidsuitsluitingen en 
beperkingen in dit artikel gelden onverkort voor bestuurders, management, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van Studytube, welke personen op dit artikel rechtstreeks een beroep kunnen doen.

19.8 De aansprakelijkheidsuitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet dan wel grove nalatigheid van Studytube.

Artikel 20 Overig
20.1  Op de Overeenkomst en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

20.2  Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij Partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen. 20.3 In geval van nietigheid of vernietiging door Klant van één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen treden in overleg om een nietige of vernietigde bepaling van de Gebruiksvoorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

20.4  Afstand van recht is slechts mogelijk door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijk afgegeven verklaring.

20.5  Studytube is gerechtigd zonder nadere toestemming van Klant derde partijen in te schakelen om behulpzaam te zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, of als onderaannemer onderdelen van de Overeenkomst ten uitvoer te leggen.

20.6 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studytube. Studytube is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

20.7 Studytube is bevoegd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen (i) aan met Studytube in een groep verbonden ondernemingen, (ii) aan derden tezamen met het bedrijf van Studytube of (iii) in geval van een fusie.

20.8 Elektronische communicatie verstuurd door Studytube wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Klant wordt bewezen.

20.9 Studytube en Klant zijn onafhankelijke partijen die niet bevoegd zijn elkaar te vertegenwoordigen, voor elkaar rechtshandelingen te verrichten, te bemiddelen bij of namens elkaar overeenkomsten aan te gaan, garanties af te geven of toezeggingen te doen, behoudens voor zover anders overeengekomen. De Overeenkomst behelst op geen enkele wijze enige exclusiviteitsafspraak tussen Partijen.

20.10 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.Ga terug naar juridische documentatie